Kompýuter ulanyjylaryň köpüsinde şu ýagdaý ýagny fleşkadaky faýllar we papkalaryň ýarlyk bolmagy bilen. Faýllaryň ýarlyk bolmagyna birnäçe wirus sebäp bolup biler. Ol wiruslaryň nadip ýaýraýşy, işleýşi we fleşkany şeýle wiruslardan goramak barada isleg bildirenler bolsa has giňişleýin ýazyp bilerin.
Indi bolsa temamyzyň esasy mazmunyna geçeliň. Wirus fleshkadaky faýllary we papkalary ýarlyk edip olaryň esasy faýllaryny bolsa gizli edip, operasion ulgamyň sistemasyna gerek bolan faýl edip belläp goýýar.
Bu faýllary açmak üçin bize Total Commander programmasy gerek bolar. Bu programmany https://rsload.net/soft/manager/8564-total-commander2.html şu ýerden alyp bilersiňiz.
Programmany kompýutere gurnap açanymyzdan soňra aşakda suratda görkezilen ýere basyp fleşkamyzy saýlamaly. (Sizde fleşkanyň harpy başga bolup biler)

Fleşkany saýlanymyzdan soňra fleşkanyň içindäki faýllaryň we papkalaryň formatynyň *.link-dygyny görmek mümkin. Bu bolsa olaryň esasy faýl däldigini aňlatýar.

Ctrl+A komandanyň kömegi bilen *.link formatdaky faýllaryň ählisini saýlap Delete knopkanyň kömegi bilen pozuň.
Faýllar pozulandan soňra wirusyň fleşkanyň içindäki esasy faýllary gizlin edeni üçin olary ilki bilen görkezer ýalak etmeli, Onuň üçin Programmanyň esasy menýusyndan конфигурация sonra hem настройка bölümine girmeli

Çykan penjireden содержимое панелей bölümi saýlap aşakdaky suratda görkezilen ýerlere galoçka goýmaly

Soňra Ok knopkany basmaly. Fleşkadaky gizlin faýllaryň ählisi çykar.
Çykan faýllaryň ählisini Ctrl+A knopka bilen saýlap soňra Programmanyň esasy menýusyndan Файл-a girip Изменить атрибуты bölümini saýlamaly

Soňra çykan penjiraden aşakdaky suratda görkezilen ýarlerden ähli galoçkalary aýryp OK knopkany basmaly.

Bu usul bilen islendik görnüşli gizli faýllary görüp we açyp bilersiňiz.

Yazan: Forum agzasy https://forum.tsoltanov.com/u/Blablabla

Jemi 18,133 gezek okaldy, Şu gün 2 gezek okaldy