Köne diskleriň içindäki maglumatlaryňyzy alyp bilmeýän bolsaňyz, onda oňa banan bilen diskiň lentaly tarapyna süýkäň. Şeýlelik bilen diskiňiz birazam bolsa täzelener. Maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

26_d

Jemi 11,628 gezek okaldy, Şu gün 1 gezek okaldy