Android Applary PC-de ulan
Bu ýazga baha ber

Eger-de siz Android oýunlaryny we programalary Kompýuteriňizde ulanmak isleýän bolsaňyz bu temany hökman okaň!

Siz Android programa we oýunlaryny Bluestacks atly programanyň kömegi bilen öz kompýuteriňizda rahatlyk bilen ulanyp bilersiňiz! Şu ýerden ilki Bluestacks programany ýükläň, göwrümi 370 mb. Wifi bilen almagyňyzy maslahat berýän. Alanyňyzdan soňra kompýutere gurnaň. Soňra aşakda görkezilen suratdaky ýaly penjire geljekdir. Şeýlelik bilen Android applaryny ulanyp bilersiňiz!windows-10-bluestacks-2-wasd-red-3-1024x567

ÖWRENMELI size işiňizde üstünlük arzuw etýär! Biz bilen galanyňyz üçin köp sag boluň! Programany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Mundan beýläk size has gyzykly sapaklarymyz garaşýar. Öwrenmeliden daşlaşmaň!

4,795 gezek okaldy